ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2023.01.01. NAPJÁTÓL

Az Oriderm Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. félemelet 2.; cégjegyzékszám: 01-09-320893; adószám: 23902958-2-41; a továbbiakban: Társaság), mint a Dr. Csernus Krisztina Esztétikai Bőrgyógyászat (cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. félemelet 2.) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott bőrgyógyászati, kozmetikai és értékesítési szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének és nyújtásának egyes feltételeit és a létrejött szerződések általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak szerint állapítja meg:

 • Az ÁSZF hatálya, a szerződés létrejötte, tárgya, tartalma

Az ÁSZF vonatkozik valamennyi, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás vonatkozásában kötött egyedi szerződésre, függetlenül attól, hogy azt írásba foglalták-e. Az jelen ÁSZF-től eltérni érvényesen kizárólag írásban lehet.

Szolgáltató az ÁSZF hatályos szövegét, illetve annak módosítása esetén a módosított szöveget a módosítás hatályba lépése előtt 7 nappal a www.drcsernus.hu weboldalán (a továbbiakban: Weboldal) közzéteszi.

A Szolgáltatást igénybe vevő személy (a továbbiakban: Vendég) az időpontfoglalással, valamint a Szolgáltatás megrendelésével, illetve igénybevételével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et a szerződéskötést megelőzően megismerte, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A szerződés a Vendég és a Szolgáltató (a továbbiakban együtt: Felek) között jön létre.

A Szolgáltatás tekintetében Felek a konzultáció alapján személyesen kötnek szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással.

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások és árak – tájékoztató jelleggel – a Weboldalon feltüntetésre kerülnek. Szolgáltató a Szolgáltatások körét bármikor jogosult módosítani. Szolgáltató jogosult arra, hogy az árlistáját bármikor módosítsa, amelyet legkésőbb a változás hatályba lépését megelőző 30 nappal közzé tesz.

A Szolgáltató az igénybe veendő konkrét Szolgáltatás tekintetében árajánlatot a konzultáción való személyes megjelenés alkalmával, a kezelést, beavatkozást megelőzően, szóban ad. Írásbeli ajánlatot (a továbbiakban a szóbeli és az írásbeli ajánlat együtt: árajánlat) külön igény esetén vagy egyedi esetben ad. Az árajánlat az azon feltüntetett ideig, ennek hiányában 30 napig érvényes, függetlenül a kezelés alkalmainak számától és időtartamától.

Az akciós, promóciós árak kizárólag a megjelölt időszakra érvényesíthetőek, egyéb kedvezménnyel össze nem vonhatóak. A több alkalmas kezelésekre adott árengedmény esetén – eltérő megállapodás hiányában – a megjelölt időszakon belül valamennyi kezelést igénybe kell venni.

 • Bejelentkezés

A Szolgáltatások kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján vehetők igénybe. Időpontot telefonon, e-mailben, illetve személyesen lehet igényelni.

A Vendég által történt előzetes időpontfoglalás csak akkor válik véglegessé, ha azt a Szolgáltató visszaigazolta.

A Vendég köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót elsősorban telefonon amennyiben a lefoglalt időpontban megjelenni nem tud.

Amennyiben a Vendégnek a Szolgáltató felé fizetési kötelezettsége áll fenn, csak akkor biztosítható a részére időpont, amennyiben a fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. A fizetési kötelezettség teljesítéséig a Szolgáltató jogosult a bejelentkezést és a Szolgáltatás teljesítését is megtagadni.

 • Szolgáltatások igénybevétele

A Szolgáltató a Szolgáltatásokat kizárólag a Dr. Csernus Krisztina Esztétikai Bőrgyógyászat szakemberével történt előzetes konzultációt követően végzi.

A Vendég köteles a szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni. Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatások elvégzését a jelen ÁSZF további pontjaiban foglalt esetekben is.

A Vendég a Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli tájékoztatást kap a szolgáltatás teljes menetéről. A Vendég tudomásul veszi, hogy az orvosi dokumentációhoz nem kötött Szolgáltatások esetén, amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a szóbeli tájékoztatást elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételéhez és a Szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült. Amennyiben a Vendég ugyanazt a kezelést korábban már igénybe vette, úgy ismételt kezelés esetében – a jogszabályi előírások ellentétes rendelkezései hiányában – ráutaló magatartásával is létrejön a szerződés, illetve elvégezhető a Szolgáltatás.

A lefoglalt időpont az adott Szolgáltatás kezdési időpontja. A pontos kezdéshez 10 perccel előbbi érkezés szükséges. Amennyiben a Vendég közli vagy technikai probléma révén nem közli a késését, és maximum 10 percet késik, a Szolgáltató azt tudomásul veszi. Amennyiben a Vendég közli a késését és 10 percet meghaladó a késés, úgy az eset körülményeinek figyelembevételével a Szolgáltató jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy teljesíti-e a Szolgáltatást vagy új időpont foglalása szükséges. Az utóbbi eset az időpont Vendég részéről való lemondásának minősül. Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatást elvégzi, azonban az a tervezettnél rövidebb ideig tart, az elmaradt rész későbbi “pótlására” nincs lehetőség, a Vendég kár- vagy költségtérítésre nem jogosult.

A Vendég a lefoglalt időpontot legkésőbb 24 órával azt megelőzően díjmentesen halasztani más időpontra, telefonon, e-mailen vagy egyéb szöveges üzenetben. A halasztott időpont lefoglalására a bejelentkezésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A fenti időtartamon belüli halasztás a Vendég részéről való lemondásnak minősül.

A Vendég az előzetesen lefoglalt időpontot legkésőbb 24 órával azt megelőzően díjmentesen tudja lemondani telefonon, e-mailen vagy egyéb szöveges üzenetben. Az időponton való meg nem jelenés lemondásnak minősül.

24 órán belüli lemondás és halasztás esetén felmerülő fizetési kötelezettségekre az ÁSZF 6. pontjában foglaltak az irányadók.

 • Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató a tevékenységét a hatályos jogszabályokban előírt feltételek szerint, azok biztosításával látja el.

Szolgáltató a Szolgáltatást a Vendég adatszolgáltatása, és előzetes, adott esetben a Szolgáltató szakemberével történő konzultáció alapján végzi. A Szolgáltató a Szolgáltatás szakmai szempontú elemeit maga jogosult meghatározni, illetve jogosult a kezelés során azt bármikor megváltoztatni.

Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítéséhez jogosult közreműködőket, alvállalkozókat igénybe venni.

A Szolgáltató a szakmai szabályok betartására akkor is köteles, ha ez a Vendég kérésével vagy igényével ellentétes. Ha a Vendég által kért kezelés, beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, Szolgáltató köteles az ellátást megtagadni.

Amennyiben bármely előre nem látható váratlan külső ok vagy körülmény miatt Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására a lefoglalt időpontban vagy helyen nem képes, nem minősül Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, így a Vendég új, egyeztetett időpontban, illetve helyen veheti igénybe a szolgáltatást.

Szolgáltató jogosult arra, hogy a kezelést végző közreműködője személyét megváltoztassa, amiről a Vendéget – amint lehetséges – tájékoztatja.

 • Vendég jogai és kötelezettségei

A Vendég köteles a lefoglalt időpontot megelőzően 10 perccel megjelenni, a lefoglalt időpontban kezelés megkezdésére készen állni, a Szolgáltató által az igényelt kezeléssel összefüggésben kért adatokat és tájékoztatást megadni, a szolgáltatás díját Szolgáltató részére megfizetni.

A Vendég köteles továbbá tiszteletben tartani az ellátására vonatkozó és a hatályos magyar jogszabályokat, valamint a Szolgáltató működési rendjét. A Vendég jogosult a kezelésről, annak menetéről és várható költségeiről tájékoztatást és árajánlatot kérni.

A Vendég tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Szolgáltató által kért dokumentumok aláírását, adatszolgáltatást megtagadja, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége és/vagy kára merült fel, úgy azt a Vendéggel szemben érvényesíteni.

A Vendég köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai, higiéniás és mentális állapotban személyesen megjelenni, ezek hiányában a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

A Vendég köteles Szolgáltatóval és munkatársaival együttműködni és ennek keretében különösen, de nem kizárólag

 • tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a megfelelő kezelés kiválasztásához, a beavatkozások elvégzéséhez,
 • kezeléssel kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani.
 • A Szolgáltatás díja, fizetési feltételek, fizetési kötelezettség lemondás, késés, szerződésszegés esetén

A szerződés szerinti Szolgáltatások díja a Szolgáltató Weboldalán, valamint egyéb írásos árajánlatában feltüntetett díj. A Vendég tudomásul veszi, hogy az árajánlat szerinti díj csak változatlan körülmények esetén érvényes, azaz az abban előirányzott díjtételek a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, további anyagszükséglet stb. miatt is módosulhatnak.

A nyújtott Szolgáltatások díját a Vendég minden esetben köteles megfizetni a Szolgáltató részére, még akkor is, ha azt állítja, hogy a kezelés eredményével nem elégedett.

A Vendég abban az esetben is a teljes díj megfizetésére köteles, ha a késése okán a Szolgáltató a kezelést elvégzi, azonban az előirányzottnál rövidebb időtartamban. Ebben az esetben a hiányzó időtartam pótlására nincs lehetőség, a Vendég kártérítésre nem jogosult.

A Vendég a díjat a kezelést megelőzően vagy azt követően, a helyszínen köteles megfizetni készpénzben vagy azonnali banki átutalással.

Késedelmes fizetés esetén Vendég a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti törvényes késedelmi kamat fizetésére köteles.

Amennyiben Vendég a díjat külföldi bankszámláról fizeti meg, ennek valamennyi költsége, beleértve az átváltással felmerülő költségeket is, a Vendéget terheli.

Amennyiben a Vendég a megkezdett kezelés megszakítását vagy megszüntetését kéri, az igénybe vett Szolgáltatás díját, a Szolgáltató ebből eredő kárát, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségeit köteles Szolgáltató részére megfizetni.

Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását a jelen ÁSZF-ben szabályozott és meghatározott bármely okból megtagadja, ideértve azt az esetet is, ha a Szolgáltató a kezelést megkezdte, de annak befejezése vagy annak eredménye a Vendégnek szerződésszegése okán marad el, vagy a Vendég késése miatt a kezelés nem végezhető el, a Vendég a szerződésszegésére tekintettel kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke azonos az adott kezelés díjával, konzultációs időpont esetén pedig az adott szakember konzultációs díjával.

Amennyiben a Vendég a konzultációs időpontot 24 órán belül mondja le, a Szolgáltató ebből eredő kárát, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségeit, de legalább a Szolgáltató adott szakemberének konzultációjának díját köteles Szolgáltató részére megfizetni.

Amennyiben a Szolgáltató bármely előre nem látható váratlan külső ok vagy körülmény miatt a szolgáltatás nyújtására a lefoglalt időpontban vagy helyen nem képes, nem minősül Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, így a Vendég új, egyeztetett időpontban, illetve eltérő helyen veheti igénybe a szolgáltatást, kár- vagy költségtérítés azonban nem illeti meg.

Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a kötelezettségét beszámítással teljesíteni.

Abban az esetben, ha a Szolgáltatás igénybevétele olyan okból marad el, amiért a Vendég nem felelős (ideértve azt az esetet is, ha kiemelten bármely kezelést befolyásoló egészségi probléma vagy a megelőző vizsgálatok valamelyikének eredménye miatt a kezelés nem végezhető el), és arról hivatalos igazolást hoz, fizetési kötelezettség nem terheli.

 • Adatvédelem:

Szolgáltató a Vendég adatainak a kezelését a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően végzi, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletére. Szolgáltató a Vendég adatait a Szerződés teljesítése, és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy Vendég részéről az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Szolgáltató által a Vendég állapotáról kért, illetve általa szolgáltatott adatok, információk és ezek változásának a Szolgáltatóval való közlése a szolgáltatás nyújtásához szükséges.

Adatszolgáltatás hiányában a Szolgáltató adott esetben nem a megfelelő kezelést nyújtja, illetőleg a beavatkozásokkal járó kockázatokat nem tudja megfelelően felmérni.

 • Felelősség, szavatosság

Szolgáltató a Szolgáltatásokat a szakmai szabályoknak megfelelően, a legnagyobb szakmai gondosság mellett nyújtja.

A Vendég tudomásul veszi, hogy valamennyi beavatkozásnak, kezelésnek van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, azaz amelyet a szakmai szabályoknak megfelelően végzett, a Vendégnek kell viselnie.

A Szolgáltató mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, ugyanakkor a Vendég tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől, valamint az előre látható és előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény az átlagostól eltérhet, amely eltérés miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Tekintettel továbbá arra, hogy az esztétikai beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül szubjektív, a Szolgáltatót esztétikai jellegű reklamáció esetére nem terheli, illetve kizár minden anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget.

A Szolgáltatások közismert, továbbá a Szolgáltató által a Vendéggel ismertetett kockázatain túl esetenként előre nem látható, speciális, elsődlegesen esztétikai panaszokat, tüneteket, következményeket okozó elváltozások, bevérzések, bőr elszíneződések, változó vastagságú hegek, torzulások stb. keletkezhetnek a Vendég által kért beavatkozás következtében, amelyekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik abban az esetben, amennyiben a szakma szabályai szerint járt el. Az ilyen kockázatok, panaszok és tünetek fellépése nem minősül a Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, illetve ezekért a Szolgáltató a felelősségét is kizárja.

Nem terheli felelősség a Szolgáltatót olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, amelyek abból erednek, hogy a Vendég jelen ÁSZF-ben, vagy a külön szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, a kezelést végző – illetőleg a Szolgáltató nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be vagy a Szolgáltatás előtt az állapotáról a Szolgáltatót nem megfelelően tájékoztatja (ideértve: műtét, terhesség, szoptatás, gyógyszeres kezelés, stb.), a kezelés és végeredmény szempontjából fontos, befolyásoló tényezőkkel bíró információ visszatartásából eredő károk kizárólag a Vendéget terhelik, azokért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

A szolgáltatást igénybe vevő Vendég köteles az elvégzett kezeléssel kapcsolatban a Szolgáltató által javasolt kontrollon megjelenni. Amennyiben a Vendég a kontrollon nem jelenik meg, a Szolgáltató kezeléssel kapcsolatos utasításait nem tartja be, vagy más szolgáltatónál jelentkezik a kezeléssel kapcsolatban esetlegesen felmerült probléma megoldása érdekében, valamint a kezelt területen más szolgáltató által újabb beavatkozás történik, úgy a Szolgáltató mentesül a Vendégen végzett kezeléssel kapcsolatos felelősség alól.

Szolgáltató a fenti eseteken túl is mentesül a felelősség alól, amennyiben a Vendég a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, és a panasza a be nem fejezett kezelési sorozat következménye; a Vendég olyan egészségromlása vagy a felhasznált anyag ebből eredő meghibásodása vonatkozásában, amelyet a Vendég életmódja, rossz szokása vagy betegsége okoz; a Vendég nem megfelelő életvitele, dohányzás, alkoholfogyasztás vagy kábítószer, illetve gyógyszer hatása következtében kialakuló panaszok tekintetében; a Vendég számottevő súlyváltozása esetén, egyéb súlyos általános betegség esetén.

A Szolgáltató nem felelős azokért a költségekért és károkért, amelyek a Vendéget azért érik, mert a Szolgáltató vis maior esetén időszakosan nem tudja a szolgáltatását teljesíteni. A jelen ÁSZF szempontjából vis maiornak minősül különösen a háború, természeti kár és a Szolgáltató adott szolgáltatással kapcsolatos közreműködőjének bármely okból bekövetkező betegsége, halála, sztrájkja vagy időleges távolléte.

A Szolgáltató a Vendég személyes tárgyaiért a Dr. Phillips-Csernus Krisztina Esztétikai Bőrgyógyászat területén felelősséget nem vállal és nem köteles a Vendégnek az itt felejtett tulajdonát, személyes tárgyait megőrizni és a Vendégnek eljuttatni.

Szolgáltató a fentieken túl is csak olyan szerződésszegésért, illetve kárért tartozik felelősséggel, amelyet szándékosan okozott, és amely kifejezetten és közvetlenül a Szolgáltatás nyújtásával vagy a Szolgáltató magatartásával áll összefüggésben. A felelősség kizárása nem vonatkozik az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

 • Vegyes rendelkezések

A szerződés a megrendelt Szolgáltatás teljesítéséig tartó határozott időre jön létre.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezései az irányadóak.